Polityka prywatności

I. Dane Administratora Danych Osobowych

 1. Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Justyna Barwińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “Justyna Barwińska”  z siedzibą w Lublinie, NIP: 9462428671 zwany dalej „Administratorem”.
 2. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem [email protected]

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Administrator przetwarza Twoje dane osobowe  jako naszego klienta – w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. 
 2. Poniżej znajdziesz wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.
  • Wysłanie wiadomości e-mail - podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Dane są wówczas przetwarzane w celu skontaktowania się z Tobą. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO - jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mojego, jako administratora tej strony, prawnie uzasadnionego interesu.
  • Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej - w tym wypadku dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora.
  • Wykorzystanie cookies na stronie internetowej - podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies); 
  • Administrowanie stroną internetową i innymi stronami na zewnętrznych platformach- podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest administrowanie stroną internetową).
  • Archiwalny i dowodowy– na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda);
  • Wystawienie faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa;
  • Zawarcie umowy - podajesz dane niezbędne do realizacji umowy, tj.: Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, data wesela, adres miejsca przygotowań ślubnych, adres urzędu cywilnego/kościoła, adres sali weselnej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Dane przetwarzane są w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury/paragonu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane z umowy będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych. 
  • Odstąpienia od umowy - jeżeli odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by odstąpić od umowy. Dane przekazane w związku z odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury procedury odstąpienia. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu odstąpienia od umowy. W przypadku danych przekazanych w procesie odstąpienia od umowy niektóre z praw nie będą Ci przysługiwać zawsze i w każdych warunkach.

III. Odbiorcy danych osobowych

 1. Administrator w swojej działalności korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, Administrator przekaże Twoje dane osobowe współpracującym z nim dostawcom oprogramowania (firmom IT), firmom obsługującym szybkie płatności, firmie księgowej.
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu Administrator będzie musiał przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. 
 3. W ramach prowadzonej przez Administratora działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:
  • Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,
  • Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
  • YouTube – https://support.google.com/youtube/answer/7671399.

IV. Cookies

 1. Administrator na swojej stronie internetowej wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. 
 2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

V. Usługa Google Analytics

 1. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics. Jest to usługa polegająca na analizowaniu usług i działań internetowych - https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision
 2. Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony internetowej.
 3. Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzić do sytuacji, w które nie będzie możliwości w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.
 4. Administrator korzysta z Google Analytics w celu analizowania korzystania z tej strony internetowej oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników.
 5. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google zapewnia jednak, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

VI. Uprawnienia podmiotów danych

 1. RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • wniesienia skargi;
 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych. Nalezy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że: istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
  istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez wysłanie maila na adres [email protected]

VII. Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz  tę zgodę cofnąć – wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres [email protected]
 3. Jeżeli przetwarzanie  danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofn

VIII. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:świadczenia usług – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu skorzystania oferowanych usług;
  • 3 lat lub 6 lat + 1 rok – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
  • 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
  • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych;
  • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 2. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. 

IX. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.